عنوان ها
شرایط قبولی کارآموزان و نیروی کار

شرایط قبولی کارآموزان و نیروی کار

 

 

 

 

الف: کسب حداقل نمره 50 درآزمون کتبی

ب: کسب حداقل نمره 70 درآزمون عملی

ج:کسب حداقل معادل 70 براساس میانگین وزنی که معدل از طریق فرمول زیر محاسبه میشود

        70 >=25% نمره کتبی +75%نمره عملی = معدل

ضریب مذکور به صورت نمره واحد در گواهینامه داوطلب درج می گردد،نتایج کسب شده درارزشیابی های احرازصلاحیت شغلی درسه سطح خوب:امتیازهای بین 70تا80- خیلی خوب:امتیازها

بین80تا90-عالی:امتیازهای بین90تا100دسته بندی ودرگواهی

نامه نوشته میشود.

گواهینامه فقط یک بارصادرمیشود،درصورت امحاء گواهینامه براساس سوابق موجود تاییدیه آن صادرمیشود که هم ارزش گواهینامه است.

د-آزمونهای بیسوادی فاقدآزمون کتبی بوده وشرط قبولی، کسب حداقل نمره 70 درآزمون عملی است.

 

بازديدکنندگان اين صفحه:46404 |بازديدکنندگان امروز:2287|کل بازديدکنندگان:7483050|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.9555ثانيه